فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                    
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1     مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….3
2-1       تبیین موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………….4
3-1       اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….6
    4-1 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….7
1-4-1اهداف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………….7
2-4-1اهداف فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………….8
5-1 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………8
1-5-1سوالات اصلی ……………………………………………………………………………………………………8
2-5-1سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………8
6-1 تبیین فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………….8
7-1 متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..8
8-1 تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………..9
       خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………..12
فصل دوم  :  ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….14
1-2     تصمیم گیری در سازمانها………………………………………………………………………………………14
2-2       مدیریت در قرن 21………………………………………………………………………………………………16
3-2 نقش استراتژیک اطلاعات………………………………………………………………………………………19
4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی……………………………………………………………………………..20
5-2 چرخه حیات سیستم………………………………………………………………………… ……………………22
6-2 اطلاعات …………………………………………………………………………………………… ……………… 22
7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. … … … … … … … … … … … .. … … … … … …….24
8-2 سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………..24
9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………25
10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی…………………………………………………………………………………..26
11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ………………………………………………………………………………… 25
12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی …………………………………………………………………………27
13-2 طرح ریزی سازمان………………………………………………………………………………………………28
14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها …………………………………………………………………………….29
15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور……………………………………………………………….. 33
16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………..36
17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت ……………………………………………………………………………….37
18- 2سیستم اطلاعات مدیریت ………………………………………………………………………………………37
19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی………………………………………………………………………………..37
20-2 سیستم های میان سازمانی ………………………………………………………………………………………38
21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم …………………………………………………………………………………..38
22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری…………………………………………………………………………..38
    23-2 سیستم های پشتیبانی   تصمیمات گروهی…………………………………………………………………..39
24-2 سیستم پردازش معاملات ………………………………………………………………………………………40
25-2 هوش مصنوعی …………………………………………………………………………………………………..40
26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ………………………………………………………………43
27-2 سیستم کارکنان دانشی………………………………………………………………………………………….44
28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ………………………………………………………………………….45
29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتی….     .     …………………………………………………………………………….45
30-2 سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………………………46
31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………..47
32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان ………………………………………………………………………… 47
33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………………………. 48
34-2اتوماسیون   اداری…………………………………………………………………………………………………49
35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………………….. ………..49
36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری …………………………………………………………………………..50
37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………..51
38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون …………………………………………………………………………52
39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین …………………………………………………………………………………..52
40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….54
41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری ……………………………………………………………..55
42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….56
43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار …………………………………………..59
44-2 خود کار سازی ………………………………………………………………………………………………..60
45-2 ضرورت تفکر برای آینده …………………………………………………………………………………..61
46-2 بهبود کار و اتوماسیون ……………………………………………………………………………………….61
47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران …………………………………………………………………………63
48-2 اتوماسیون فعالیتهای       اختصاصی…………………………………………………………………………….64
49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی …………………………………………………………………………………64
50-2 مزایای دولت الکترونیکی ……………………………………………………………………………………65
51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………65
خلاصه فصل ………………………………………………………………………………. …………………………….71
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
  1-3 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………73
2-3 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………73
3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق …………………………………………………………………….74
4-3 نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………..75
5-3 برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..75
6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………75
       1-6-3 مصاحبه …………………………………………………………………………………………………..75
      2-6-3   پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….75
7-3 روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………77
8-3 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………..79
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق
   1-4 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………81
2-4   داده ……………………………………………………………………………………………………………..81
3-4   اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….81
4-4 سیستم های پردازش …………………………………………………………………………………………83
5-4 تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………83
6-4 جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………84
تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………….94-84
فصل پنجم  :  نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………96
2-5 نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………………….97
3-5 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………97
محدودیت   ها …………………………………………………………………………….. …………………………98
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………..99
  منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………102
پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….103?

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.

برای دانلود کلیک کنید