دانلود پروژه , مقاله , پایان نامه و ...

نقشه GIS شهر و شهرستان خرم آباد

نقشه های GIS خرم آباد

شهرستان خرم‌آباد یکی از شهرستان‌های استان لرستان در ایران و مرکز آن شهر خرم‌آباد است. این شهرستان قبل از سال ۱۳۸۸ دارای شش بخش بود که با تشکیل شهرستان دوره دو بخش از شهرستان خرم‌آباد به این شهرستان تازه تأسیس الحاق شد و شهرستان خرم‌آباد در حال حاضر دارای چهار بخش است. ساکنان خرم‌آباد به زبان‌های لری خرم‌آبادی سخن می‌گویند.

داده های شهرستان خرم آباد

نقشه های موجود در این فایل برای شهرستان خرم آباد

 • ایستگاه های باران سنجی
  مرز سیاسی شهرستان
  موقعیت شهر ها
  موقعیت ایستگاه های هواشناسی
  موقعیت روستاه ها
  نقشه زمین شناسی
  مدل رقومی ارتقاع 27 متریDEM
  کاربری اراضی شهرستان
  شبکه معابر شهر و شهرستان
  نقشه گسل های شهرستان
  نقشه آبراه های شهرستان
  نقشه دهستان های شهرستان
  موقعیت بعضی از کاربری های شهری و طبیعی
  نقشه توپوگرافی شهرستان با خطوط ارتفاعی 20متر
  نقشه خاک (رده) برای بعضی مناطق
  نقشه خاک (استپی ...)
  نقشه محدوده شهر ها شهرستان
  نقشه شیب شهرستان
 • نقشه تابش خوشیدی رسیده به سطح زمین به صورت سالانه برای شهرستان خرم آباد(WH/m2)(مناسب برای مکان یابی نیروگاه های خورشیدی و ...)
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فایل تحقیق بررسی اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگیهای فردی دانشجویان – همراه با نمونه موردی

چکیده :

با توجه به اینکه هدف محقق در پژوهش کنونی ، یافتن رابطه از نوع همبستگی بین م یزان اضطراب کامپیوتر با ویژگیهای فردی نظیر سن ، جنسیت و بررسی تفاوت اضطراب کامپیوتر در بین رشته های مختلف دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و دانشگاه شهید چمران اهواز بوده است .

برای برآورد تعداد آزمونها حداقل نمونه برای هر رشته تحصیلی از هر یک از دانشگاه ها در نظر گرفته شد برخی از متون برای انتخاب حجم نموئه درمطالعات همبستگی حداقل 30آزمودنی را پیشنهادکرده اند (دلاور 1376)

در مجموع بر اساس ملاحظات روش شناختی و تنوع رشته های تحصیلی دانشجویان، تعداد  کل دانشجویان انتخاب شده 420 آزمودنی برای کل نمونه پژوهش به شرح ذیل می باشد.

از گروه علوم تجربی 120 آزمودنی (60دختر و 60پسر)از گروه ریاضی 120 آزمودنی و از گروه علوم انسانی 180آزمودنی (90دختر و 90پسر)به طور تصادفی انتخاب گردیدند .

از هر ریشه بجز رشته زراعت که 120 ازمودنی انتخاب گردید 60آزمودنی 30دختر و30پسر به طور تصادفی به ترتیب از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و دانشگاه شهید چمران انتخاب شدند از رشته مهندسی مکانیک در این رشته فقط دانشجویان پسر به تحصیل اشتغال دارند فقط 30آزمودنی پسر از هر دانشگاه انتخاب گردیدند از رشته اقتصاد نیز فقط 30دانشجوی دختر از هر دانشگاه انتخاب گردید.

برای انتخاب آزمودنیها از متصدیان آموزشی هر رشته خواست شد که با استفاده از فهرست اسامی دانشجویان تعداد مورد نیاز آزمودنیها را به طور تصادفی استخراج نمایند.

در مورد دانشجویان دانشگاه آزاد فقط دانشجویانی که دیپلم آنها با رشته انتخابی آنها تناسب داشت برای مثال در رشته تحصیلی حقوق با دیپلم علوم انسانی و زراعت با دیپلم علوم تجربی در  مجموعه انتخاب تصادفی قرارداده شدند یعنی 210 دانشجو از داشگاه آزاداسلامی واحد اهواز (105دختر و 105پسر) و210دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز 105دختر و 105 پسر از بین این رشته ها انتخاب و پرسشنامه بر روی آنها اجرا شد.

ابزار اندازه گیری

ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس اندازه گیری اضطراب کامپیوتر است مقیاس اندازه گیری اضطراب  کامپیوتر در پژوهشی که هاینس ، گلاس و نایت 1987 انجام دادند، توسعه و تکامل یافت این مقیاس یک ارزیابی خود سنجی 19ماده ای بر اساس درجه بندی لیکرت برای اندازه گیری سطح اضطراب کامپیوتر است درجه بندی آن به صورت به شدت مخالف ، مخالف ، بی طرف ، موافق و به شدت موافق می باشند.

این پژوهش کلاسیک ،مقیاس اندازه گیری اضطراب کامپیوتر را توسعه واعتباریابی نمود CARSیک مقیاس خودسنجی از میزان اضطراب کامپیوتر می باشد این ابزار در مطالعه ای که بر روی 270 دانشجوی سال اول رشته روان شناسی اجرا گردید اعتبار یابی شد.

یکی از مقیاس هایی که برای اعتبار یابی همزمان این ابزار موردا ستفاده واقع شد پرسشنامه تجربه باکامپیوتر است که به منظور سنجش میزان تجارب قبلی کار با کامپیوتر آزمودنیها به کار برده شد این مقیاس دارای سه خرده مقیاس ؛ علاقه به  کامپیوتر ،اعتمادبه کامپیوتر ، اضطراب کامپیوتر می باشد .

مقیاس اندازه گیری اضطراب ریاضی نیز به منظور بررسی رابطه احتمالی بین اضطراب ریاضی و اضطراب کامپیوتر و همچنین از دو ترمومتر ترس برای اعتبار یابی مقیاس استفاده شده است در دماسنجی ترس از آزمودنیها خواسته شد که میزان ترس خود را در هنگام کار باکامپیوتر و همچنیندر زمان بروز مشکل حینکار در نمره  گذاری 1 تا100 مشخص سازند.

نتایج نشان داد که 19 ماده مقیاس در سطح بالایی با سه خرده مقیاس پرسشنامه تجربه با کامپیوتر و تا حدودی با مقیاس اندازه گیری اضطراب ریاضی و همچنین در سطح قابل توجهی با دو ترمومتر ترس همبستگی داشتند.

با به کارگیری زیرمجموعه های خرد  تر موضوع آزمون، مقیاس ها به طور معکوسی با مقیاسهای کمی و شفاهی آزمون استعداد تحصیلی همبستگی یافتند  دانشجویانی که در این آزمون نمره اندکی می گرفتند، گرایش به کسب نمرات بالاتری در اضطراب کامپیوتر داشتند.

استفاده از آلفای کرونباخ به عنوان ضریب همسانی درونی آزمون نشان داد که مقیاس اندازه گیری اضطراب کامیپوتردارای همسانی درونی برابر 87/0 می باشد .

انواع مقیاسهای اندازه گیری اضطراب کامپیوتر

در تلاشی که برای اندازه گیری سازه روانشناختی اضطراب کامپیوتر انجام شده آزمونهای زیادی ساخته وتدوین شده است دربرخی از مطالعات انجام یافته ابعاد متفاوت اضطراب  کامپیوتر در نتیجه تحلیل عوامل گزارش شده است .

ابعاد گزارش شده هم از نظر تعدادو هم از نظر توضیحات گوناگونهستند برخی دیگر از پژوهش ها ماهیت تک بعدی این سازه را به صورت پیش فرض پذیرفته و یا پبش فرض خود قرار داده اند .

تعداد صفحات : 48

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فایل تحقیق دانلود نمونه سوالات تستی در مورد قارچ و پرورش قارچ

چکیده :

1- مفهوم سویه یا استرین .....
الف) گروهی از افراد یک گونه که از لحاظ فنوتیپی همگن باشند.
ب) گروهی از افراد یک گونه که از لحاظ ژنتیکی همگن باشند.
ج) گروهی از افرادیک گونه که از لحاظ فنوتیپی ناهمگن باشند.
د) گروهی از افراد یک گونه که از لحاظ ژنتیکی ناهمگن باشند.

2- کدام سویه قارچ دکمه ای امروزه اکثر واحدهای کشت و پرورش قارچ را به خود اختصاص داده است؟
الف) سفید برفی ب) قهوه ای
ج) کرمی           د) زرد

3 – در سالن هایی که رطوبت نسبی تحت کنترل نیست از کدام گونه قارچ دکمه ای برای کشت استفاده می شود؟
الف)کرم          ب)زرد
ج)سفید برفی    د)قهوه ای

4- شیشه های جاوی دانه های گندم مایه زنی شده را در چه درجه حرارتی نگهداری می کنیم؟
الف)22 تا 24 درجه سانتی گراد  ب)26 تا 30 درجه سانتی گراد
ج)20 تا 22 درجه سانتی گراد    د)18 تا 25 درجه سانتی گراد

5- از کربنات کلسیم در تهیه بذر قارچ دکمه ای به چه منظوری استفاده می شود؟
الف) جلوگیری از به هم چسبیدن دانه ها ب) بالا بردن قابلیت انبساط
ج) تنظیم PH مخلوط   د)ضد عفونی کردن دانه گندم

6- وجود آمونیاک زیاد در کمپوست مورد استفاده برای قارچ دکمه ای باعث .......
الف) از بین بردن اسپاون ها خواهد شد   ب) از بین رفتن قارچها خواهد شد
ج)از بین رفتن میسلیوم ها و جوانه ها خواهد شد د) موارد الف و ب درست می باشد.

7 – چند روز طول می کشد تا میسلیوم قارچ سطح دانه های گندم را بپوشاند و بذر آماده استفاده شود؟
الف) سی روز    ب)چهارده روز
ج)بیست و یک روز       د) موارد الف و ب درست می باشد

8- کمپوست سازی ....
الف) فرآیند میکروبی که طی آن موارد آلی تا حدودی تخمیر یافته و تجزیه می شود.
ب) فرآیند میکروریزی که طی آن مواد آلی تا حدودی تخمیر یافته و تجزیه می شوند.
ج) فرآیندی میکروبی ک طی آن مواد معدنی تا حدودی تخمیر یافته و تجزیه می شوند.
د) فرآیندی میکوریزی که طی آن مواد معدنی تا حدودی تخمیر یافته و تجزیه می شوند.

9- در قالب زنی اندازه قالب کمپوست بسته به .............و ................... متغیر می باشند:
الف)قطعات کلش و درجه حرارت هوا      ب)رطوبت و درجه حرارت هوا
ج) قطعات کلش و رطوبت         د) مکمل غذایی و درجه حرارت

10- اگر عمل کمپوست سازی در فصول سرد سال باشد اندازه قالب ها ...........................؟
الف) کوچک     ب) بزرگ
ج) بستگی به فصل سرد ندارد    د) اندازه قالب زیاد مهم نیست.

11- نسبت کربن به ازت در کمپوست قارچ دکمه ای باید .......................... باشد؟
الف)  QUOTE

ب)  QUOTE

ج)  QUOTE

د)  QUOTE

12- کدامیک از موارد زیر جزء معایب روش تولید کمپوست طبیعی نمی باشد؟
الف) عدم وجود کود اسبی        ب) ریسک زیاد
ج) کار زیاد       د) آلودگی پایین

13- تولید کمپوست از نظر زمان به چند روش تقسیم می شود؟
الف) 2  ب) 1
ج) 3    د)4

14- در طی مراحل تجزیه، کاه خشک حدود چند درصد توده بستری را بصورت گاز CO2 خارج می سازد ؟
الف) 75 درصد  ب) 50 درصد
ج) 65 درصد    د) 40 درصد

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فایل تحقیق بررسی انواع دیودها

دیود نوردهنده LED
این دوید از دو نوع نیمه هادی P & N تشکیل شده است . هر گاه این دیود ، در بایاس مستقیم ولتاژی قرار گیرد و شدت جریان به اندازه کافی باشد ، دیود ، از خود نور تولید می کند . نور تولید شده در محل اتصال دو نیمه هادی تشکیل می شود . نور تولیدی بستگی به جنس به کار برده شده در نیمه هادی دارد . این لامپ چند مزایا بر لامپ های معمولی دارد که عبارتند از :

1- کوچک بودن و نیاز به فضای کم
2- محکم بودن و داشتن عمر طولانی ( حدود صد هزار ساعت کار )
3- قطع و وصل سریع نور
4- تلفات حرارتی کم
5- ولتاژ کار کم ، بین ۱.۷ ولت تا 3.3 ولت
6- جریان کم حدود چند میلی آمپر با نور قابل رویت
7- توان کم ، حدود ۱۰ تا ۱۵۰ میلی وات

دیود خازنی ( واراکتور )
این دیود از دو نیمه هادی نوع P & N تشکیل می شود . دیود خازنی در واقع دیودی است که به جای خازن بکار می رود و مقدار ظرفیت آن با ولتاژ دو سر آن رابطه عکس دارد

فتو دیود
این دیود از دو نیمه هادی نوع P & N تشکیل می شود . با این تفاوت که محل پیوند P & N ، جهت تابانیدن نور به آن از مواد پلاستیکی سیاه پوشیده نمی باشد ، بلکه توسط شیشه و یا پلاستیک شفاف پوشیده می گردد تا نور بتواند با آسانی به آن بتابد . روی اکتر فتو دیود ها یک لنز بسیار کوچک نصب می شود تا بتواند نور تابانیده شده به آن را متمرکز کرده و به محل پیوند برساند .

دیودهای نوری، منابع روشنایی در آینده!

به طور اتفاقی، اختراع جدیدی پدید آمد که می تــوانــد دیــودهای نـــوری  را دگرگون کند! منبع  روشنایی آینده ما قطعا لامپ های کنونی نخواهند بود. شاید دیــوارهای خــانه مان یا میز ناهــارخــوری یا حـــتی چنگال ها منبع روشـــنایی آینــده ما باشد!

یک کشف کاملا تصادفی! دنیای دیودهای نوری را وارد مرحله تازه ای خواهد کرد (دیودهای نوری  یا دیودهای نورانی، چراغ هایی هستند که امروزه در فلاش ها، نورپردازی های تزئینی و... به کار می روند). این کشف، دیودهای نوری ارزان تر و با عمر بیشتری نسبت به چراغ های معمولی عرضه می کند که علاوه بر خاصیت دیودهای نوری  متداول، خاصیت های شگفت انگیز دیگری هم دارد که نسل چراغ های متداول خانگی امروزی را بر خواهد چید.

تعداد صفحات : 6

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فایل تحقیق بررسی شرایط مناسب جهت ایجاد پرورش دام

جایگاه مناسب جهت پراربندی :

هر چند گوسفند از نظر جا کم توقع است و به تاسیسات گرانی نیاز ندارد و در صورت داشتن تغذیه مناسب در برابر نا ملایمات جوی مقاوم و بردبار است ، ولی باید در احداث ساختمان نگهداری گوسفندان پرواری نکات فنی و بهداشتی را رعایت نمود . به طور کلی باید شرایط زمین ، درجه حرارت ، رطوبت و وضعیت آب منطقه بررسی شود ، چرا که گوسفندان از کوران باد و رطوبت زیاد رنج می برند .

در احداث جایگاه دام می بایست نیز رعایت گردد :

1- زمینی که برای احداث جایگاه دام انتخاب می شود ، از زمینهای اطراف بلندتر یا حداقل هم سطح باشد تا از ورود آب های جاری به محل دامها جلوگیری گردد .

2- جایگاه در مسیر وزش بادهای فصلی قرار نداشته باد و در غیر این صورت از باد شکن استفاده نمود .

3- جایگاه باید طوری ساخته شود که نور خورشید به مقدار زیاد در آن بتابد ، چون نور خورشید با داشتن اشعه ماورای بنفش موجب ضدعفونی شدن جایگاه و همچنین ایجاد ویتامین دی می گردد .

دیوار ، سقف و کف جایگاه باید از مصالحی مانند سنگ و آجر و سیمان ساخته شود تا امکان زندگی حشرات ، میکروبها و قارچ ها کمتر شود و ضدعفونی جایگاه هم به راحتی صورت گیرد . کف جایگاه باید محکم و با دوام و غیر قابل نفوذ باشد ، همچنین لغزنده نباشد و از شیب ملایم در حدود یک درصد برخوردار باشد تا آب و ادرار زیر پاهای دام ها جمع نشود زیرا گوسفند در برابر رطوبت حساس است .

مقدار رطوبت حداکثر 50 تا 75 درصد و فضای لازم برای هر بره پرواری به طور متوسط یک متر مربع است زیرا فضای بیشتر از این حد به بره ها فرصت حرکت بیشتری می دهد که در نتیجه میزان اتلاف انرژی افزایش می یابد . مصالحی که برای سقف مورد استفاده قرار می گیرند معمولاٌ در جایگاه بسته ، تیرآهن و آجر و در جایگاه نیمه باز ایرانیت و ورقه های فلزی می باشند . باید سعی نمود از ایجاد سقفهای هادی حرارت مانند حلبی و آهن سفید خودداری کرد چرا که این گونه سقفها گرما و سرما را به شدت منتقل می کنند ، اگر از ایرانیت برای سقف استفاده شود برای جلوگیری از ورود گرما به داخل جایگاه ، لازمست سقف با یک لایه کاهگل پوشانیده شود .

- ارتفاع جایگاه باید بین 8/2 الی 3 متر باشد .

- در جلو آغل باید بهاربند یا حیاط آغل وجود داشته باشد و مساحت آن دو برابر فضای مسقف در نظر گرفته شود .

- درب آغل باید نسبتاٌ وسیع و تقریباٌ به عرض 3/2 متر باشد . تا عبور گوسفندان به راحتی صورت پذیرد .

- خوراک خوری دام ممکن است به شکل ثابت یا متحرک و یا به صورت یک طرفه یا دو طرفه باشد که در نوع ثابت باید به وسیله مصالح ساختمانی در داخل جایگاه و کنار دیواره های اصلی یا میانی آغل ساخته شود .

- کف آخورها باید به صورت گرده ماهی ساخته شود تا مواد غذایی در کناره های آخور نمانده ، فاسد و کپک زده نشود و موجبات مسمومیت دامها فراهم نگردد .

- مکان غذا خوری گوسفند به دو شکل مدرن و سنتی ساخته می شود . در شکل مدرن باید محل غذا خوری بر دو نوع و شامل علف خور ( معلف ) و آخور باشد و علف ، کاه ، یونجه و خوراکهای پر حجم را در معلف و کنجاله و آرد جو و سایر مواد کنسانتره یا غذاهای فشرده شده ( پلت شده ) در آخور قرار داده شوند .

- ارتفاع دیوار جلو آخورها باید از سطح زمین 30تا 40 سانتی متر و ارتفاع دیوار عقب 1 تا 5/1 متر باشد تا حیوان هنگام تغذیه مواد خوراکی را با پوزه به بیرون آخور نریزد .

- پهنای لبه آبخورهای یکطرفه نباید نباید از 20 سانتی متر تجاوز کن ، چرا که گوسفندان به راحتی نمی توانند عمل تغذیه را انجام دهند .

- آخورها را باید درپایین و علف خورها را به صورت نرده ای در بالای آخورها احداث کرد .

- در بعضی از واحد های پرواربندی انواع آخورها و علف خورها را متحرک می سازند تا هر وقت بخواهند گوسفندان را در فضای باز و بهاربند علوفه بدهند .

تعداد صفحات : 7

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فایل تحقیق بررسی بیماریهای ناشی از قارچهای آسکومیستها (Ascomycetes) و قارچهای ناقص در گیاهان

چکیده :

آسکومیستها و قارچهای ناقص (Deutromycetes) (قارچهایی که فقط مرحله تولید مثل غیر جنسی در آنها شناخته شده و تاکنون تولید مثل جنسی در آنها دیده نشده است). دو گروه از قارچهایی هستند که شباهت بسیار زیادی به همدیگر دارند.

هر دو تولید میسلیوم‌ها پلوئید می‌کنند که دارای دیواره عرضی‌اند، هر دو گروه کنیدیهای خود را بر روی کنیدیوفورها و یا اندامهای باردهی (مثل پیکیند و . . . ) به وجود آورده و هر دو بیماریهای مشابهی را در گیاهان به وجود می‌آورند ( لکه برگی‌ها، بلایتها، شانکرها، لکه‌های روی میوه، پوسیدگی میوه، آنتراکنوز، پوسیدگی ساقه، پوسیدگی ریشه، پژمردگیهای آوندی و پوسیدگیهای نرم).

تنها تفاوت این دو گروه در این است که در آسکومیستها اسپورهای مرحله تکثیر جنسی تشکیل می‌گردد که آسکوسپور نامیده می‌شود حال آن که در قارچهای ناقص فقط اسپورهای حاصل از مرحله تکثیر غیر جنسی دیده می‌شود. از طرف دیگر در بسیاری از آسکومیستها آسکوسپورها به ندرت در طبیعت به وجود می‌آید و بنابراین در این قبیل قارچها تکثیر، انتشار، ایجاد بیماری و زمستان گذرانی به صورت میسلیوم یا کنیدی و یا هر دو صورت می‌گیرد.

در چنین حالتی این قارچها رفتاری مشابهی با قارچهای ناقص از خود نشان می‌دهند . به همین ترتیب خیلی از قارچهایی که قبلاً در گروه قارچهای ناقص قرار داده شده بودند به دلیل این که بعداً مرحله تولید آسکوسپور آنها کشف گردید مجدداً طبقه‌بندی شده و در آسکومیستها قرار داده شدند.

قارچهای ناقص بنابراین آسکومیستهایی هستند که توانایی تکثیر جنسی خود را از دست داده‌ و یا در چرخه زندگی خود نیازی به تولید مثل جنسی ندارند.

آسکومیستهایی که اسپورهای جنسی آنها به ندرت تشکیل می‌گردد را با نام مرحله غیر جنسی آنها می‌شناسند که با نام مرحله جنسی آنها کاملاً متفاوت است. معمولاًهمه گونه‌های یک جنس از آسکومیستها تولید یک نوع مرحله غیر جنسی می‌کنند و گونه‌های متفاوت یک جنس از یک قارچ ناقص متعلق به یک جنس از آسکومیستهاست.

در بعضی موارد نیز گونه‌های مختلف یک جنس آسکومیتی دارای مراحل غیر جنسی متعلق به جنسهای دیگری از قارچهای ناقص می‌باشد و یا بالعکس.

تعداد صفحات : 9

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فایل تحقیق ایجاد شکل موج مربعی و مستطیلی با استفاده از مولتی ویبراتور

چکیده :

یک موج مربعی با آرایش یک مولتی ویبراتور می تواند جهت سوئیچ حالت ها به صورت متناوب ایجاد شود

این عمل با اتصال این مولتی ویبراتور می تواند با یک مدارRc  فیدبک انجام شود.

مولتی ویبراتور پایدار خروجی با طول زمانی از قبل تعیین شده را در پاسخ به یک تریگر کوتاه در ورودی ایجاد می شود

این طول زمانی توسط قطعات زمان بندی معینی از مقادیر در مدار تنظیم شده است

مولتی ویبراتور پایدار در خروجی تولید یک شکل موج مستطیلی میکندو به ورودی ان هم هیچ سیگنالی نمی دهیم

مقادیر قطعات زمان بندی شده به فرگانس سیگنال خروجی در مدار مشخص شده است

عملکرد یک مولتی ویبراتور پایدار

یک نوع مدار مولتی ویبراتور از ترکیبی از فیدبک منفی و مثبت استفاده شده است و با هم تشکیل یک شکل موج مستطیلی را می دهند

حالت پایداری در خروجی نداشتیم و یک مدار تک پایدار است

آزمایش 3-18 – مولتی ویبراتور بی استابل: مدار بی استابل شکل زیررا ببینید . اگر آمپر امپ  ولتاژ اشباعV  10± را داشته باشد و اگر مقدار cz 0|01µf و R1 = 10k Ω باشد مقدر R2  و    R  را طوری تعیین میکنیم که فرکانس نوسان 1khz  شده و و شکل موج مربعی با پیک تو پیک 10v داشته باشیم

تولید پالس استاندارد مولتی ویبراتور مونو استابل

تایمر مدار مجتمع: مدار 555 که دارای مقایسه کننده است که روی فلیپ فلاپ و بافروترانزیستوری اجرا میشود که خازن را شارژ میکند

مقایسه کننده 1 را مقایسه کننده آستانه می گویند که خروجی ان را با یک ولتاژ رفرنس تنظیم شده است در vcc  ⅔ را تبدیل میکند و مقایسه کننده 2 که مقایسه کننده تریگر است ولتاژ ورودی را با ولتاژ رفرنس داخلی تنظیم میکند در ⅓ vcc مقایسه میکند

کاربرد مولتی ویبراتور مونو استا بل تک پایدار از 555 Ic

عملکرد مولتی ویبراتور مونو استابل ( تک پایدار)

همچنین مولتی ویبراتور باعث شارژ خازن با جریان تنظیم شده توسط مقاومت خارجی عمل میکند موقعی که این مولتی ویبراتور تریگر شده است شبکه در حال شارژ در طول فاصله های زمان بندی سیکل میکند فاصله های زمان بندی شده کل شامل را زمان دریافت کننده لازم برای شارژ خازن است که تا حداکثر سطح آستانه می باشد زمانی که vcc  بالا به ورودی تریگر اعمال شده است خروجی مقایسه گر تریگر پایین

تعداد صفحات : 5

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فایل تحقیق بررسی مواد غذایی موجود در کنجاله بذر پنبه

چکیده :

کیفیت پروتئین بذر پنبه خوب و معهذا همانند سایر کنجاله های بذر روغنی از لحاظ سیستین ، متایونین و لایزین فقیر بوده که آخری اولین اسید آمینه محدود کننده می باشد . میزان کلسیم آن کم و نسبت کلسیم به فسفر آن یک به شش است  بنابراین کمبود کلسیم بسهولت میتواند بروز کند . منبع خوب و اگر چه متغییر تیامین بوده اما از لحاظ کاروتین فقیر است .

همچنین مکملی جهت تامین ویتامینهای A,D جیره نیز باید بغذا افزوده گردد. بعلت طبیعت خشک و خاکی کنجاله بذر پنبه خوک و طیور تمایل چندانی به مصرف آن نشان نمی دهند این مساله برای گاوهای شیری وجود نداشته لیکن باید دانست که مصرف بیش از حد آن باعث سختی چربی شیر می شود . همچنین کره حاصله به سهولت طعم چربی حیوانی می گیرد.

ماده خشک بذر پنبه حاوی 3.ر. تا 2% رنگریزه زرد رنگی به نام گوسیپول است که تراکم آن در مغزدانه بین 4 ر . تا 7 ر 1% می باشد .

می توان با قرار دادن کنجاله بذر کتان در ((اتوکلاو)) و یا با افزودن ویتامین B6 به غذا این معایب را از میان برداشت . با مصرف کنجاله بذر کتان بشکل پلت و یا به صورت دانه های درشت می توان بر این مشکل فائق آمد. چنانچه مصرف این کنجاله مورد نظر باشد نباید بیش از 3% جیره غذایی طیور را تشکیل دهد .

تعداد صفحات : 3

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فایل تحقیق بررسی کاشت و داشت گیاه چغندر قند و تاثیر عناصر مختلف بر چغندرقند و علائم کمبودآنها

چکیده :

خصوصیات گیاهی: چغندر قند با نام علمی Beta vulgaris گیاهی است دو ساله از تیره اسفناج که بصورت گیاهی یکساله زراعت می شود . چغندر قند طی دوره رشد رویشی فاقد ساقه بوده و بصورت مجموعه ای از برگهای بزرگ افقی تا عمودی مشاهده می شود . طول دوره رشد برای تولید قند 6 تا 9 ماه می باشد

محصول زراعی چغندر ریشه ای است بزرگ و آبدار که شامل سه قسمت است :

1) طوقه که قسمت بالائی ضخیم شده و برگها از آن منشأ می گیرد.

2) منطقه کوتاه و صاف در زیر طوقه که گردن گفته می شود . گردن قطورترین منطقه ریشه می باشد.
3) قسمت گوشتی ریشه که ذخیره قند در آن انجام می گیرد.

مقدار قند در منطقه گردن و طوقه پایین است مقدار قند در ارقام اصلاح شده به 16 تا 20 درصد می رسد . امراض و کمبود مواد غذایی موجب افزایش ریزیش برگها گشته و عملکرد را پایین می آورد زیرا در این حالت برگهای جدید بوجود می اید که صرفاً بامصرف قند ذخیره شده ریشه رشد می کند . معمولاً ساقه گل دهنده چغنمدر که در سال دوم رشد بوجود می آید از مرکز طوقه رشد می کند گلها کوچک و در روی گل آذین خوشه ای مرکب بطور منفرد با دستجات 2 تا 7 گلی مشاهده می شود خود عقیمی و دگرگشتی بر گیاه حاکم است باد عامل مهم در گرده افشانی بشمار می رود .

تاثیر عناصر مختلف برچقندرقند وعلائم کمبود آنها:

ازت(N):چقندر قند به میزان و مصرف ازت حساسیت ویژه ای داردوبرای تولید غده های بزرگ نیازبه مقدارزیادی ازت دارد ولی جذب بیش ازحد این عنصر موجب کاهش کیفیت قند وشیره می شود.درصورت کمبودازت برگها کوچک باریک ونازک می گردد.

فسفر(P):باعث تسریع رشدوافزایش عملکرد می شود ودرانتقال مواد غذایی از برگ به ریشه وقند سازی موثراست . دراثر کمبود برگها به رنگ سبز تیره درآمده رشد گیاه متوقف می شود ودرشرایط کمبود شدید برگها ارغوانی مایل به قرمز می گردد.

پتاسیم (K): مقاومت گیاه را نسبت به تنش خشکی افزایش داده مقاومت گیاه را در مقابل آفات وبیمارها زیاد کرده وبا عث افزایش کیفیت شیره ومقدار آن می شود . در صورت کمبود پتاسیم برگها لب سوخته می شود وداخل پهنک وبین رگبرگها پلاسیده می شود زخمهای طولی در دمبرگ بوجود می آید لکه های سفید مایل به زرد روشن و قهوه ای تیره به تعداد زیاد در حاشیه وبین رگبرگها ایجاد می شود.

بر(B):درتنظیم مقدار آب گیاه وافزایش قند نقش عمده ای  داشته رشدریشه رازیاد نموده ومقاومت دربرابرسرما وبیماریها افزایش می یابد. اگرچقندر قند دچار کمبود بر شود.دمبرگها بد شکل وشکننده می شود.جوانه انتهایی  ازبین رفته ولکه های سیاهی روی تاج ریشه پیدا می شود که به داخل ریشه نفوذکرده وآن را به شکل Vوبه رنگ قهوه ای روشن تا سیاه درمی آورد.محتویات ریشه در این منطقه پوسیده لزج وگاهی ازبین می رود

تناوب زراعی

چغندر قند به ساختمان عالی خاک نیاز دارد . بنابراین بهتر است بعد از بقولات علوفه ای چند ساله ، کود سبز و یا کود آلی فراوان و به عنوان اولین محصول وجینی در تناوب قرار گیرد اگر چه چغندر قند به مواد غذایی زیادی نیاز دارد و خاک را تا عمق 80 الی 125 سانتی متری از مواد غذایی تهی می سازد اما زمنی باقیمانده از آن فاقد علفهای هرز بوده و ساختمان خاک را بهبود می بخشد . چغندر قندر با سایر چغندرها ، گیاهان جنس کلم و جنس اسفناج در بعضی بیماریها مشترک بوده و نمی بایست با آنها در تناوب قرار گیرد.

مثالهایی از تناوب چغندر قند :

 • یونجه ( 4 ـ 5 سال ) سیب زمینی ـ چغندر قند ـ ذرت
 • شبدر ـ چغندر قند ـ گندم یا جو
 • گود سبز ـ چغندر قند ـ حبوبات یا سویا

تاریخ کاشت

حرارت مناسب جوانه زدن بذر چغندر قند بین 15 تا 20 درجه سانتی گراد است . با رسیدن میانگین حرارت شبانه روزی هوا به حدود 10 تا 12 درجه سانتی گراد به کشت چغندر بهاره نمود.

تعداد صفحات : 13

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فایل تحقیق آسیب هاى کرم گلوگاه انار و راههاى مبارزه با کرم گلوگاه

چکیده :

سطح زیر کشت درختان بارور انار در سال گذشته، ۶۲۹۵ هکتار با تولید حدود ۷۶ هزار تن بود.
احداث باغ انار از طریق قطع روانه
 هاى رشد کرده در روى تنه درخت در اسفندماه و ریشه دار نمودن آنها انجام مى شود (قلمه زدن) چنانچه میزان انار در هر هکتار را ۵۰ تن و قیمت هر کیلوگرم انار مرغوب را در هنگام برداشت ۲ هزار ریال در نظر بگیریم درآمد ناخالص از هر هکتار یکصدمیلیون ریال خواهد شد که پس از کسر هزینه ها مى تواند مبلغ قابل ملاحظه اى عاید باغدار کند. حداکثر تولید در هکتار توسط باغداران نمونه در کشور ۱۱۵ تن گزارش شده است. چهار استان عمده تولیدکننده انار مرکزى، فارس، یزد و اصفهان هستند.
نظر به اینکه کرم گلوگاه آفت مهم انار درکشور است و هر ساله اقداماتى در جهت جمع
 آورى انارهاى باقى مانده در سر درختان انجام مى گرفته است نظر به این که انارهاى باقیمانده از سال قبل برروى درختان مى تواند درگسترش آفت کرم گلوگاه مؤثر باشد، جمع آورى میوه هاى آلوده ضرورت دارد.
تعیین زمان ظاهر شدن پروانه
 ها که سبب به وجود آمدن کرمهایى براى تخمگذارى مى شوند ضرورت دارد. از قفس هاى تورى با شرایط باغ که محتواى تعدادى میوه هاى آلوده انار است مى توان زمان پرواز پروانه ها را مشخص کرد.
متأسفانه در سال ۱۳۶۰ آفت کرم گلوگاه باعث شد بیش از نیمى از محصول تولیدى دچار آفت شود.
مشخصات کرم گلوگاه انار:
کرمى به طول ۲۱ میلیمتر که در پشت بدن آن موهاى کم
 رنگى قابل مشاهده است. سه جفت پا در حلقه هاى سینه و پنج جفت پا در حلقه هاى شکمى دارد که رنگ آنها تحت تأثیر تغذیه از انارهاى دانه قرمز یا دانه سفید تغییر مى کند.
کرم
 ها فصل زمستان را در تاج و داخل میوه هاى باقیمانده از فصل قبل روى درخت سپرى مى کنند. این کرم ها در انارهاى ریخته شده در زیر درختان و انارهاى انبارى در

تعداد صفحات : 4

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰