فهرست  مطالب

عنوان   صفحه

فصل 1-          مقدمه   6

1-1-   پیشگفتار         6

1-2-   اهمیت  7

1-3-   قابلیت  ها        8

فصل 2-          اصول  فرزکاری  11

2-1-   طریقه  عمل  فرزکاری:   11

2-2-   مقایسه  تراش  با  بدنه  و  تراش  با  پیشانی  فرز  :        12

2-3-   فرزکاری  با  حرکت  همراه  و  معکوس  :          13

2-4-   روشهای  فرز  کاری      14

2-5-   ابزارهای  فرزکاری        16

2-6-   خصوصیات  ابزارفرزکاری 16

2-7-   انواع  ماشینهای  فرز     17

2-8-   ابزارهای  فرزکاری:        23

فصل 3-          اصول  تراشکاری          28

3-1-   مقدمه   28

3-2-   قسمت  های  اصلی  ماشین  تراش  معمولی(مرغک  دار)  29

3-3-   دستگاه  مرغک: 31

3-4-   میز  ماشین  :   31

3-5-   جعبه  دنده  برای  حرکت  اصلی  :        31

3-6-   ابزارهای  تراشکاری  :    32

3-7-   جنس  ابزارها  ی  تراشکاری  :   32

3-8-   سطوح  قطعه  کار  :     35

3-8-1-          سطوح،زاویه  و  لبه  برنده  در  سر  برنده  ابزار  : 35

3-8-2-          مقدار  یا  بزرگی  زاویه  لبه  برنده  :      36

3-8-3-          زاویه  تنظیم  :  36

3-8-4-          زاویه  تیزی  :   37

3-8-5-          زاویه  تمایل  :   37

3-8-6-          انواع  رنده‌ها  یا  قلم‌های  تراشکاری  :    37

3-8-7-          قلم‌های  روتراشی  :      38

3-8-8-          قلم‌های  پرداخت‌کاری  : 38

3-8-9-          قلم‌های  بغل‌تراش  :     39

3-8-10-        قلم‌های  تراشکاری  فرم  دار  :   39

3-8-11-        قلم‌گیر  :         39

3-9-   چگونگی  مراقبت  از  قلم‌های  تراشکاری  :        39

فصل 4-          اصول  سنگ  ‌زنی        42

4-1-   مقدمه   42

4-2-   ترکیبات  سنگ  سمباده  :        42

4-2-1-          الکتروکروند  :    43

4-2-2-          سیلیسیوم  کاربید:        43

4-2-3-          انتخاب  وسیله  یا  مواد  سمباده  زنی  :  43

4-2-4-          دانه‌بندی  مواد  سمباده‌زنی  :    43

4-3-   انتخاب  دانه‌بندی:        44

4-4-   اتصال  یا  چسب  مواد  سمباده‌کاری  :    44

4-5-   چسب‌های  معدنی  :     45

4-6-   چسب  گیاهی  :          45

4-7-   انتخاب  چسب  :         45

4-8-   سختی  سنگهای  سمباده  :      45

4-9-   انتخاب  درجه  سختی  : 46

4-10- شکافهای  ذره  بینی  سنگهای  سمباده  : 46

4-11- سنگهای  سمباده  :      47

4-12- مواظبت  سنگهای  سمباده  :     47

4-13- صاف  کردن  سنگهای  سمباده  :          48

4-14- سرعت  محیطی  سنگهای  سمباده  :     48

4-15- تیز  کردن  ابزارها  :      49

4-16-  ماشین  برای  سنگ  زدن  (تیز  کردن)افزار  :     50

4-17- ماشینهای  ابزار  تیزکنی  اونیورسال  :     50

4-18- انتخاب  سنگ  سمباده  :         50

4-19- سنگ  زدن  ناهمواریهای  کارها:  51

4-20- خنک‌کاری  در  سنگ  زدن  :    52

4-21- جلوگیری  از  خطرات  سنگ  کاری  :    53

4-22- بستر  ماشین  سنگ  :   55

4-23- میز  ماشین  :   56

4-24- دستگاه  مرغک: 56

4-25- وسیله  صاف  کردن  :    57

4-26-  سنگ  زدن  طولی  :     57

4-27- انتخاب  سنگ  : 58

فصل 5-          ساچمه  زنی     60

5-1-   مقدمه   60

فصل 6-          اصول  ریخته  گری  فلزات        64

6-1-   روش  های  ریخته  گری:         64

6-2-   مثال  های  پرکاربرد:     65

6-3-   ریخته  گری  با  ماسه:   66

6-4-   ملاحظات  مهم  ریخته  گری:    69

6-5-   ریخته  گری  کوبشی     70

6-6-    فرآیند  ریخته  گری      72

6-7-   مراحل  انجام  فرآیند     73

6-7-1-          روش  مستقیم      Direct  squeeze  casting         73

6-7-2-          روش  غیر  مستقیم      in  Direct  casting   74

6-7-3-          روش  حذف  حفرات  انقباضی  : 75

6-8-   روش  های  جلوگیری  از  پیچش  قالب  :         76

6-9-   مشکلات  روش  ریخته  گری  کوبشی  :  80

6-10-  رد  حباب  :     83

6-11-  مزایای  روش  ریخته  گری  کوبشی       88

فصل 7-          مقدمه‌ای بر ریخته گری پیوسته : روشی توسعه یافته       94

7-1-   ریخته گری پیوسته فولاد:         95

7-2-   ریخته گری نیمه پیوسته آلومینیم:        99

7-3-   دیگر فرایندهای نوع ریخته گری پیوسته:  100

فصل 8-          شکل‌دهی فلزات 102

8-1-   شکل دادن       102

8-2-   نورد کاری (غلتک کاری) 102

8-3-   آهنگری (پتک‌کاری(      103

8-4-   اکستروژن (حدیده کاری(          103

8-5-   کشیدن 104

8-6-   ماشین کاری     104

8-7-   پرسکاری         105

8-8-   روش کار با دستگاه CNC :       106

8-9-   مزایای دستگاه فرز CNC نسبت به دیگر ماشینها:  106

8-10- اجزای دستگاه پرس :    107

8-11- روش کار با دستگاه پرس :        108

8-12- ایجاد لقی نبود لقی       108

8-13- مراحل کار:       109

فصل 9-          انواع روش های شکلدهی          111

9-1-   کشش سیم      112

9-2-   کشیدن میله، مفتول، یا سیم      114

9-3-   قالب های کشش          115

9-4-   کشش تسمه     116

9-5-   کشش لوله       116

9-6-   کشش لوله بدون میله توپی       118

9-7-   کشش لوله توسط توپی ثابت      118

9-8-   کشش لوله توسط توپی شناور    119

9-9-   کشش لوله توسز سنبه ی متحرک         119

9-10- اکستروژن (روزنرانی)     120

9-11- اکستروژن سرد  121

9-12- اکستروژن گرم   122

9-13- اکستروژن مستقیم        123

9-14- اکستروژن غیر مستقیم   123

9-15- آهن گری        124

9-16-  خم کاری        125

9-17- انواع خم کاری  126

9-18- خم کاری V شکل        126

9-19- خم کاری گونیایی        127

9-20- خم کاری U شکل        127

9-21- کشش عمیق    128

9-22- نورد     128

9-23- دسته بندی فرایندهای نورد       129

9-24- نورد سرد         131

9-25- نورد گرم         133

9-26-  نورد میله و پروفیل       134

9-27- مکانیزم نیش    134

فصل 10-        منابع:   138

تعداد صفحات : 138

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.