فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فهرست شکل‌‌ها  ‌ج

فصل 1-            چاه های نفت هوشمند   1

1-1-    حفر 7 حلقه چاه نفت هوشمند در ایران []           5

1-2-    وضعیت استفاده از تکنولوژی چاه‌ها و میدان های هوشمند در کشور []       7

1-3-    اولین چاه مصنوعی هوشمند خاورمیانه در ایران []            9

فصل 2-            فنآوری تکمیل هوشمند در چاه های نفت و گاز []            11

2-1-    مقدمه:   11

2-2-    مدیریت مجهولات           12

2-3-    این مجهولات چگونه مدیریت  می شوند؟ 13

2-4-    اقدامات و بررسی‌های ته چاهی    14

2-5-    به روز بودن مخزن          15

2-6-    تولید متعادل      16

2-7-    تنظیم جریان     16

2-8-    کنترل آب در یک چاه واقعی با نام مستعار A        18

فصل 3-            میادین نفتی هوشمند؛ انتخاب یا الزام      22

3-1-    مقدمه   22

3-2-    میادین نفتی هوشمند در یک نگاه            24

3-3-    برخی از مؤلفه های میادین نفتی هوشمند            25

3-4-    چاه هوشمند      26

3-5-    میدان نفتی هوشمند      27

3-6-    نحوه اجرای میادین نفتی هوشمند در صنعت نفت ایران     29

3-7-    مزایای میادین نفتی هوشمند       29

3-8-    موانع، چالش ها و مشکلات:         31

3-9-    جمع بندی        33

3-10-  منابع     34

فصل 4-            بررسی فنی و اقتصادی فناوری میادین هوشمند در میادین نفت و گاز         36

4-1-    مقدمه:   36

4-2-    کاربرد:   36

4-2-1-            تولید ترتیبی بهینه:        37

4-2-2-            تولید آمیخته از لایه های متوالی  38

4-2-3-            چاه چند شاخه ای هوشمند        40

4-2-4-            انتقال سیال برای جاروب کردن یا حفظ فشار        41

4-3-    مزایای اقتصادی چاه های هوشمند           44

4-3-1-            کاهش هزینه ثابت          44

4-3-2-            کاهش هزینه های عملیاتی         45

4-3-3-            افزایش شتاب تولید        45

4-3-4-            قابلیت انعطاف    47

4-3-5-            امکان تولید از لایه هایی با فشارهای مختلف          47

4-3-6-            افزایش میزان بازیافت نهایی         47

4-3-7-            کمینه سازى عدم قطعیت           48

4-4-    جمع بندی:       49

4-5-    منابع:    50

بر طبق آمارهای جهانی تقاضای منابع نفتی و گازی در دنیا به شدت در حال افزایش است، به طور یکه بر طبق پی شبین یها تقاضای روزانه نفت و گاز جهان در سال 2030 به ترتیب به 100 میلیون بشکه و 350 میلیارد فوت مکعب خواهد رسید. لذا نیاز به اکتشافات بیشتر و همچنین افزایش بازیافت مخازن کشف شده بیشتر احساس میشود و در این برهه از زمان، نقش پیدایش فناوری های نوین از اهمیت بیشتری برخوردار است.

فناوری میادین هوشمند یکی از فناوری های جدید در راستاى بهبود مدیریت مخازن می باشد.

در این بخش اشاره کوتاهی به کاربردهای این فناوری شده و ب هطور مفصل بحث اقتصادی این فناوری مورد تجزیه و تحلیل قرار  می گیرد و مقایسه هایی بین روشهای بهره برداری از چاه های معمولی و چاه های هوشمند براى تبیین این مباحث مطرح خواهیم کرد. در نهایت نشان خواهیم داد که چگونه با استفاده از این فناوری میتوان هزی  ههای مداخله در تولید  را کاهش داد و با داشتن داده ها و اطلاعات کافی از مخزن ضمن شتاب بخشیدن به روند تولید، بازیافت نهایی را به صورت صیانتی افزایش داد. بر اساس تحقیقات، تمامی چاه های هوشمند روند بازگشت سرمایه بهتری نسبت به چا ه های معمولی دارند. نهایتاً اینکه، در این وضعیت بازگشت کلی سرمایه و بازیافت نهایی  بهبود م ییابد که این موارد برای طراحی و تهیه MDP مخازن می توانند مورد توجه فراوان واقع شوند.

1-1-  کاربرد:

در این قسمت کاربرد فناوری مخازن هوشمند براى تکمیل و بهبود روشهای مختلف تولید ارائه شده است. به این منظور در ابتدای هر روش، چالشهای موجود در برخی از روش های سنتی تولید و بهره برداری شرح داده می شود و سپس نشان داده می شود که با استفاده از فناوری هوشمند، چگونه می توان بهره برداری از میادین نفتی را نسبت به روش های سنتی برداشت از مخازن هیدروکربوری بهبود بخشید. در این خصوص جزئیات چگونگی استفاده از فناوری مخازن هوشمند به منظور بهبود تولید، افزایش بازیافت نهایی و ارتقاء مدیریت مخزن ارائه می شود.

1-1-1-  تولید ترتیبی بهینه:

چاه های نفت در مقطع تولیدی خود با لایه های مختلفی در تماس هستند. چگونگی تولید از این لایه ها می تواند متفاوت باشد که نحوه برداشت آمیخته یا ترتیبی از آن ها به مسائل مدیریتی، فنی و عملیاتی بستگی دارد.

در روش های معمولی، برداشت از یک لایه تا رسیدن به محدودیت های اقتصادی انجام می پذیرد. سپس بازه های تولیدی آن لایه بسته شده و تولید از لایه بعدی آغاز می شود. اما تا زمان رسیدن به زمان بستن لایه، تولید نفت از آن به شدت کاهش یافته و از مقدار بهینه کمتر است. یک چاه هوشمند می تواند در هر لحظه با کنترل از سطح، لایه مناسب برای بهره برداری را فعال کند و بهره برداری از لایه های نامناسب را کاهش دهد. در مواردی که ظرفیت تولید از چاه با توجه به محدودیت های تولید نظیر زیاد شدن برش آب پایین آمده باشد، با بستن موقتی یک لایه و باز کردن آن در زمان های بعدی می توان ضریب برداشت نهایی را افزایش داد. این کار

با فناوری هوشمند قابل انجام است. همچنین با توجه به شکل زیر مشخص است که بازگشت سرمایه و سود، سریع تر حاصل می شود.

تعداد صفحات : 57

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.