توضیحات :

نمونه طرح بازاریابی marketing plan
 
مقدمه
 

معرفی

خلاصه مدیریتی اهداف کلان شرکت

تجزیه و تحلیل وضعیت

بخش بندی بازار

نمودار چرخه عمر بازار

تخمین سهم بازار و فروش

ارزیابی آینده بازار مشتریان روشهای ارتباط با مشتری کانال های توزیع

قوانین موثر بر این بازار

رقباء ترسیم ماتریس :BCG

SWTO

الگوبرداری خارجی اهداف بازاریابی

ماتریس استراتژی محصول-بازار استراتژیهای بازاریابی

جمع بندی برنامه های عملیاتی فرم برنامه عملیاتی

بودجه و پیش بینی اثرات طرح بازاریابی برنامه های مالی

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.