چکیده :

منطقه تامبو پاتا واقع در جنوب بخش پروئی جنگل آمازون شامل گونه های بسیار متنوعی از گیاهان چوبی وانواع جنگلی است. با آزمایش روی چوبهای جمع آوری شده از پوشش گیاهی ساحل پایین دست رودخانه ،جنگل دشت سیلابی ،جنگل با خاک رسی روی یک تراس مرتفع ،جنگل با خاک ماسه ای و جنگل مردابی می توان به تفاوتهای مهم در ویژگیهای چوب گونه های مختلف جنگلی پی برد.

طول واحد آوندی در درختان جنگل دشت سیلابی بسیار بیشتر ازسایر گونه هاست.وزن مخصوص دردو منطقه فوق الذکر بسیار کمتر است. قطروتراکم آوندی در گونه ها ی مختلف جنگلی تفاوت چندانی ندا رد و تحت تاثیر شرایط جوی می باشد.

کلیات

منطقه  تامبو پاتا  درجنوب  بخش پروئی آمازون (عرض 13 درجه جنوبی )به علت گوناگونی زیستی وتاثیر بر گیاهشناسی جنگلهای حاره ، طی کارهای تحقیقاتی انجام گرفته، شناخته شده است .

نتایج بررسی خصوصیات چوب پوشش گیاهی در پنج منطقه گوناگون جنگلی در شکل یک بیان شده است.

نمونه چوبهای مربوط به مناطق زیر اند :

1) یک منطقه کم ارتفاع با پوشش گیاهی متراکم که به موازات "ریو لا  توره " با تنوع گیاهی کم روی آبتل شنی قرار گرفته که گونه غالب گیاهی در آن سروپیا و سالیکس  می باشد ودرآن درختان گوناگون حاشیه رودخانه نیز دیده می شوند(mean dbh ~10 Cm,8 spices).

2) دشت سیلابی کم شیب با پوشش جنگلی که روی خاکهای آبرفتی در میان پیچ و تاب مسیر رودخانه جزء مهم آن کاپرونیا باپوسته صاف ونرم است  .  در برخی  اوقات  سال  دچار آب گرفتگی  شده   و  سیـــلابهای   شدید   با  دوره     بازگشت   10 - 12 سال  در  آن   رخ   می دهد  (mean dbh~22Cm , 22spices) .

3) جنگل با خاک رسی روی تراس مرتفع .این سطح یک دشت سیلابی واقعاً قدیمی با سنی در حدود بیش از 40000 سال می باشد. گونه های غالب منطقه سدُلمدیا لویس و پ.ماکروفیلا است(mean dbh ~ 23Cm,21spices)  .

4) جنگل با خاک ماسه ای که در 6کیلومتری تامبو پاتا و لا توره در امتداد آگوآس نگراس قرار داشته  و گونه  بخصوصی در آن  غلبه  ندارد(mean dbh ~ 24Cm , 22 spices) .

5) جنگل مردابی در تراس مرتفع . این دشت سیلابی میتواند یک دریاچه مآندری  یا یک آبراهه قدیمی باشد .نخل مااوریتیا فلکسوسا گونه رایج این منطقه است ودرختان در اقلیت

تعداد صفحات : 8

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.