نمونه سوالات مصاحبه استخدامی

دانلود را?گان سوا?ت استخدام?. نمونه سوا?ت. مصاحبه های حضوری و گز?نش استخدام?. با پاسخنامه …. سؤا?ت مصاحبه های حضوری و گز?نش استخدام?.

شامل نمونه سوالات زیر:

1?احکام 282 سوال با جواب
2?آشنایی با پیامبران 268 سوال با جواب
3? آشنایی با امامان 144 سوال با جواب
4? آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی 99  سوال با جواب
5? آشنایی با جبهه و جنگ 62 سوال با جواب
6? آشنایی با قرآن 104 سوال با جواب
7? آشنایی با قانون اساسی 246 سوال با جواب
8? آشنایی با وصیتنامه امام خمینی 50 سوال با جواب
9? آشنایی با قانون اداری 416 سوال با جواب

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.

برای دانلود کلیک کنید