فهرست مطالب

فصل 1:

مقدمه   1

1-1- مقدمه      2

فصل 2:

ابزارهای برشی مورداستفاده جهت براده برداری     2

2-1- مقدمه      3

2-2- دسته‌بندی ابزارهای برشی براده بردار ازنظر جنس و مورداستفاده برای براده برداری     3

2-2-2- فولادهای تندبر  4

2-2-3- آلیاژهای ریختگی کبالت 6

2-2-4- کاربایدها           7

2-2-5- سرامیک‌ها سرمتها         9

2-2-6- نیترید بورن مکعبی        10

2-2-7- الماس‌های چند کریستالی (PCD)          11

فصل 3: 

پارامترهای مؤثر بر عمر ابزار و معیارهای اندازهگیری عمر ابزار        14

3-1- مقدمه      15

3-1-1- پارامترهای مؤثر بر عمر ابزار       15

3-1-2- معیارهای اندازهگیری عمر ابزار و ازکارافتادگی ابزار          16

3-1-3- نیروهای تراشکاری         16

3-1-4- تخمین نیروها []           17

3-1-5- تعاریف مربوط به ازکارافتادگی     20

3-1-6- طبقهبندی انواع مختلف سایش ابزار        23

3-1-7- سایش دیواره جانبی       23

3-1-8- سایش حفرهای 23

3-1-9- تغییر فرم پلاستیکی      25

3-1-10- سایش شکافی 26

3-1-11- ترک‌های حرارتی        27

3-1-12- ترک‌های ناشی از خستگی مکانیکی      28

3-1-13- لب‌پریدگی      29

3-1-14- شکستن         30

3-1-15- لبه انباشته     31

3-1-16- مکانیسم‌های اصلی سایش        32

3-1-17- سایش ناشی از خراشیدگی (سایش)      32

3-1-18- معادله فرسایش در اثر خراشیدگی        33

3-1-19- سایش ناشی از چسبندگی       33

3-1-20- معادلات فرسایش در اثر چسبندگی      34

3-1-21- معادله سایش سطح آزاد          34

3-1-22- معادلات گودال فرسایش در اثر چسبندگی        36

3-1-23- سایش ناشی از نفوذ     38

3-1-24- معادله پدیده نفوذ روی سطح آزاد         39

3-1-25- معادله پدیده نفوذ روی سطح براده ابزار 39

3-1-26- سایش ناشی از اکسیداسیون    40

3-1-27- سایش ناشی از خستگی           40

3-1-28- سایش الکتروشیمیایی 41

3-1-29- سایش در دمای بالا     41

3-1-30- تجزیه شیمیایی          41

فصل 4: بررسی عملی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی عمر ابزار و مقایسه نتایج حاصله با تئوری‌های موجود            42

4-1- مقدمه      43

4-1-1- محاسبه سرعت براده روی سطح ابزار       43

4-1-2- حرارت در برش فلزات    44

4-1-3- تعیین درجه حرارت روی سطح ابزار       45

4-1-4- دمای صفحه برش در تراش متعامد          47

4-1-5- اصطکاک دربرش فلزات  49

4-1-6- معادلات عمر ابزار          54

4-1-7- معادله عمر ابزار تیلور     54

4-1-8- معادله عمر ابزار کولدینگ          57

4-1-9- تشریح معادلات عمر ابزار           59

4-1-10- آزمون‌های عملی عمر ابزار       60

4-1-11- آزمایش‌های رایج عمر ابزار       61

4-1-12- نحوه محاسبه ضرایب   62

4-1-13- برون‌یابی بر اساس نرخ سایش ثابت       63

4-1-14- ماشین‌کاری با تماس کنترل‌شده           64

4-1-15- محاسبه طول تماس طبیعی     67

4-1-16- تحلیل هان     67

4-1-17- تحلیل زورف   68

4-1-18- زاویه صفحه برش در براده برداری متعامد با طول تماس کنترل‌شده         69

4-1-19- مزایای ماشین‌کاری با تماس کنترل‌شده            72

4-1-20- اندازه‌گیری آستانه فرسایش و گودال فرسایش    72

4-1-21- آزمون عملی []           73

فصل 5: جمع‌بندی و ارائه پیشنهادها        81

5-1-1- جمع‌بندی        81

5-1-2- پیشنهاد‌ها         82

مراجع   1

تعداد صفحات : 96

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.