رگرسیون

در رگرسیون به دنبال براورد رابطه ریاضی وتحلیل آن هستیم به طوری که بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا متغیرهای معلوم تعیین کرد.

اولین چیزی که در رگرسیون اهمیت دارد این است که میان متغیر مستقل و وابسته رابطه تئوریک وجود داشته باشد.به عنوان مثال آیا عامل طلاق ازدواج است؟از نظر علم آمار rوجود دارد ومیزان آن 0.97است.اماعامل طلاق ازدواج نیست و رابطه تنئوریک بین طلاق و ازدواج وجود ندارد. بعلاوه تنها داشتن رابطه تئوریک کافی نیست بید این رابطه قابل اندازه گیری هم باشد.و بتوان رابطه را از طریق شواهد کافی به طور قابل اتکا اندازه گیری کرد.

مراحل تحلیل رگرسیون:

1-بیان مسأله

تحلیل رگرسیون بافرمول بندی مسأله آغاز میشود.فرمول بندی یعنی تعیین سؤالی که به وسیله تحلیل به آن پاسخ داده میشود.طرح مسأله مهم ترین مرحله تحلیل رگرسیون است زیرا مسأله ای که بد تعریف شود میتواند منتهی به کار بی نتیجه شود.مثلا میخواهیم ببینیم یک کارفرما بین کارگران زن ومرد تبعیض قائل میشود یاخیر.برای پاسخ دادن به این سؤال،داده های مربوط به حقوق ورتبه شغلی و جنسیت در رکوردهای شرکت موجود است.

تبعیض وقتی پیش می آید که به زنانی که ازنظر شغلی همرتبه مردان هستند حقوق کمتری تعلق گیرد.برای پاسخ به این سؤال که«آیا به طورمتوسط به زنانی که ازنظر شغلی همرتبه مردان هستند ،کمتر حقوق داده میشود؟»ما حقوق را به عنوان متغیر پاسخ ورتبه شغلی و جنسیت را متغیر مستقل در نظر میگیریم.

2-انتخاب متغیرهای مناسب :

مرحله دوم انتخاب مجموعه متغیرهایی است که متخصصان در زمینه مورد مطالعه ،برای بیان متغیر پاسخ درنظر میگیرند.

متغیر پاسخ را باy ومتغیرهای مستقل را باx1،x2،xp….. نشان میدهند کهpتعداد متغیرهای مستقل است.

متغیرها در حسابداری 3 دسته هستند 1-متغیر وابسته  2-متغیر مستقل 3-متغیر کنترل

هریک از این سه متغیر میتوانند به یکی از شکل های زیر باشند.

نسبی:یعنی میتواند مقادیر مثبت ،منفی،صفر ویا اعشاری بگیرد.

اسمی:یا صفر است یا یک واعداد اعشاری ومنفی نمیپذیرد.

فاصله ای وترتیبی:از صفر شروع میشود الی آخر ومقادیر منفی واعشاری هم نمیپذیرد.

متغیر های کنترل در حسابداری چیست؟

تعداد صفحات : 16

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.