فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فهرست جدول‌ها            ‌ج

فهرست شکل‌‌ها  ‌د

فصل 1-            سرریز و انواع آن درسد ها           1

1-1-    مقدمه   1

1-2-    انواع سرریز        2

1-2-1-            تقسیم بندی بر اساس وجود یا عدم وجود دریچه   3

1-2-2-            تقسیم بندی سرریز بر اساس محل قرار گیری سرریز نسبت به سد  5

1-3-    انتخاب دبی طرح برای سرریز       18

1-4-    نتیجه گیری       19

فصل 2-            محاسبه پارامترهای هیدرولیکی جریان در سرریزهای نیلوفری         20

2-1-    مقدمه:   20

2-2-    مواد و روش ها:  21

2-2-1-            دبی عبوری از روی تاج سرریز:     21

2-2-2-            شکل پرفیل تاج سرریز:   23

2-2-3-            ضریب جریان و دبی جریان در سرریز نیلوفری:      23

2-2-4-            فشار در سرریز نیلوفری:  25

2-3-    نتیجه گیری       27

فصل 3-            تحلیل دینامیکی سرریز نیلوفری   31

3-1-    مقدمه   31

3-2-    فرمولبندی روش اجزای مرزی در فضای فرکانسی  36

3-3-    فرمولبندی اندرکنش دینام یکی سازه ها با محیط اطرافشان با استفاده از روش اجزای مرزی  43

3-4-    نتایج     50

3-5-    نتایج تحلیل الاستودینام یک سه بعدی محیطهای محدود در فضای فرکانسی            50

3-6-    نتایج اندر کنش محیط محدود و محیط نیمه بینهایت در تفرق امواج           50

3-7-    نتایج اندرکنش محیط محدود، محیط نیمه بینهایت پی و محیط نیمه بینهایت سیال در تفرق امواج 4-3-1 فشار هیدرودینامیکی وارد بر سد با دیوارههای صلب           55

فهرست مراجع   59

فهرست شکل‌‌ها

عنوان    صفحه

No table of figures entries found.

شکل ‏1 1: نمای جانبی انواع مختلف سرریز Ogee           7

شکل ‏1 2: سرریز Ogee            8

شکل ‏1 3: سرریز کنگره ای         9

شکل ‏1 4: سرریز نیلوفری           11

شکل ‏1 5: نمای جانبی سرریز نیلوفری     11

شکل ‏1 6: سرریز جانبی. 13

شکل ‏1 7: سرریز پلکانی. 16

شکل ‏1 8: سرریز سیفونی           17

شکل ‏1 9: نمای جانبی سرریز سیفونی     17

شکل ‏2 1: الگوهای مختلف جریان برای سرریزهای نیلوفری            25

شکل ‏2 2: محل نصب فشار سنج در قبل و بعد از زانو        27

شکل ‏3 1- اجزای مرزی درجه دو مثلثی و چهارضلعی و تبدیل از سیستم مختصات کلی x − y – z به مختصات طبیعی            38

شکل ‏3 2: نمایی از اندرکنش سه محیط سازه، پی و سیال 42

شکل ‏3 3: نمایش شرط سازگاری آب - جامد       45

شکل ‏3 4: شکل و نحوه جزءبندی تیر طره با حرکت واحد تکیه گاهی در راستای قائم          48

شکل ‏3 5- تغییرمکانهای نقطه میانی در مقطع انتهایی کنسول در معرض حرکت واحد تکیه گاهی    51

شکل ‏3 6- نمایش جزءبندی دره(محیط نیمه بینهایت) و رسوب(محیط محدود)       51

شکل ‏3 7:       52

شکل ‏3 8:       53

شکل ‏3 9:       54

شکل ‏3 10: نمایی از سد با دیواره های صلب        54

شکل ‏3 11: فشار هیدرودینامیکی وارد بر سد با دیوارههای صلب، ناشی از زمین لرزه در راستای جریان بالادست به پایین دست              56

شکل ‏3 12: فشار هیدرودینامیکی وارد بر سد با دیوارههای صلب، ناشی از زمین لرزه در راستای جریان بالادست            57

شکل ‏3 13: هندسه و نحوه جزءبندی سرریز نیلوفری در معرض حرکت واحد تکیه گاهی     57

شکل ‏3 14: تغییرمکان نقطه بالای سرریز در معرض حرکت واحد تکیهگاهی در مقابل فرکانسهای بی بعد شده      58

شکل ‏3 15: نمایی از تغییر شکل مد اول سرریز مدل شده در نرم افزار انسیس        58

قطر سرریز در تاج باید بیش از قطر محور قائم و تونل باشد تا فواره جریان به راحتی از روی سرریز رو گذر دایره ای که منطبق بر خطوط جریان طراحی می گردد، عبور کند. به علت شکل تحمیلی سرریز ، جریان آب دچار فشارهای منفی خواهد شد.

ضریب سرریز دایره ای در اینجا کمتر از سریز روگذر مستقیم می باشد زیرا که جریان در محور قائم همگرا می گردد. طراحی سرریز نیلوفری نباید بر اساس شرایط پر انجام شود مخصوصاً در سرعت های زیاد ، زیرا که در این صورت خطر کاویتاسیون جدی خواهد بود در این صورت می توان از تهویه کننده ها جهت اطمینان از جریان با سطح آزاد استفاده نمود. در این نوع سرریزها سرعت های بیش از 50 متر در ثانیه نیز مشاهده شده است که در این صورت، عمل نهویه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

برای بار انرژی کم بر روی سرریز ، دبی تاج کنترل کننده می باشد. در حالتی که کنترل در تاج باشد ، در قسمت قائم تبدیل پس از تاج ، جریان نیمه پر خواهد بود و به سمت دیواه متمایل خواهد شد. با افزایش دبی ، ضخامت فواره جریان بیشتر شده و ناگهان به فواره پر قائم تبدیل می گردد. پس از تشکیل فواره پر ، حالت جوشش منطقه بالایی محل انشعاب را اشغال خواهد کرد. برای بار انرژی بزرگتر محل جوشش بالاتر می آید و گرداب های کوچک در سطح جریان نمایان می شوند. پس از تشکیل محل انشعاب و جوشش، استغراق سرریز شروع می گردد . برای نگه داشتن جریان همگرا و منظم در ورودی ، اثر جریان های چرخشی باید به حداقل رسانده شود . بدین منظور از جداکننده های هدایتی در طول تاج استفاده می گردد.

تعداد صفحات : 71

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.