فهرست مطالب

چکیده تحقیق.......................................................................................................................................1

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه...................................................................................................................................3
بیان مسأله..................................................................................................................................4
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش.....................................................................................................................5
1-3 اهداف تحقیق.........................................................................................................................................7
1-3-1 هدف کلی..................................................................................................................................7
1-3-2 اهداف جزئی...............................................................................................................................7
1-4 فرضیات تحقیق......................................................................................................................................7
1-5 متغیرهای پژوهش...................................................................................................................................7
1-6 قلمرو پژوهش........................................................................................................................................8
1-7 تعریف اصطلاحات و مفاهیم...................................................................................................................8
1-7-1آموزش.........................................................................................................................................8
1 -7-2 تفویض اختیار.............................................................................................................................9
1 -7-3 غنی‌سازی شغلی..........................................................................................................................9
1-7-4 نگرشها.........................................................................................................................................9
1-7-5 ایجاد انگیزه.................................................................................................................................10
1-8 عملکرد..................................................................................................................................10

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 منابع انسانی................................................................................................................................13
2-1-1اهمیت منابع انسانی.....................................................................................................................13
2-1-2- ابعاد توسعه منابع انسانی............................................................................................................15
2-2 توانمندسازی.............................................................................................................................17
2-2-1 تاریخچه و تعریف توانمندسازی.................................................................................................18
2-2-2 اهمیت و نقش توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌های امروزه..............................................19
2-2-3 مدل‌‌‌های توانمندسازی................................................................................................................21
2-2-4 توانمندسازی به عنوان رویکردی شناختی...................................................................................25
2 -2-5 عوامل موثر بر توانمندسازی......................................................................................................26
2-2-6 رهنمودهایی برای اجرای توانمندسازی.......................................................................................32
2-2-7اصول توانمندسازی......................................................................................................................37
2 -2-8 آموزش توانمندسازی................................................................................................................38
2-2-8- 1 انواع آموزش.....................................................................................................................42
2-8-۲- 2 اهداف آموزش..................................................................................................................43
2-2-8-3 ساختار آموزش در توانمند‌سازی..........................................................................................44
2 -2-9 مولفه‌های نگرشها.....................................................................................................................45
2-2-9-1 ویژگیهای منبع تغییر دهنده نگرش........................................................................................45
2-2-9-2 انواع نگرش.........................................................................................................................46
2-2-9-3 نگرش اقتضایی...................................................................................................................46
2-2-9-4 اتخاذ نگرش مثبت..............................................................................................................47
2-2-9-5- ارتباط نگرش/رفتار...........................................................................................................47
2-2-10 رهبری و توانمندسازی..............................................................................................................48
2-3 عملکرد.................................................................................................................................................54
2-3-1 تعریف ارزیابی عملکرد...............................................................................................................55
2 -3-2 عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد..................................................................................................57
2 -3-3 پاداش مبتنی به عملکرد.............................................................................................................57
2-4 پیشینه تحقیق........................................................................................................................................60
2-4-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور...........................................................................................60
مفاهیم نظری تحقیق.....................................................................................................................................65

فصل سوم: روش شناسی

3-1 روش تحقیق........................................................................................................................................67
3-2 جامعه آماری........................................................................................................................................67
3-3 حجم نمونه و رو ش آمارگیری............................................................................................................68
3-4 روش گردآوری داده ها.......................................................................................................................68
3-5 ابزار پژوهش.......................................................................................................................................68
3-6 تکنیک‌های توصیف و تحلیل داده ها...................................................................................................69
3-7 پایایی........................................................................................................................69
1- سازه آموزش شغلی............................................................................................................................69
2- سازه غنی سازی شغل........................................................................................................................70
3- سازه تفویض اختیار...........................................................................................................................71
4- سازه انگیزه‌های فردی.......................................................................................................................72
5- سازه سبک مدیریت مشارکتی...........................................................................................................73
6- سازه نگرش شغلی..............................................................................................................................74
3-8 روایی.....................................................................................................................................76
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ................................................................................................................76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

مقدمه......................................................................................................................................78
4-1 تحلیل تک متغیره.................................................................................................................................78
4-1-1 آموزش شغلی.............................................................................................................................78
4-1-2 غنی سازی شغل........................................................................................................................80
4-1-3 تفویض اختیار............................................................................................................................82
4-1-4 انگیزه‌های فردی........................................................................................................................84
4-1-5 سبک مدیریت مشارکتی............................................................................................................86
4-1-6 نگرش شغلی.............................................................................................................................88
4-1-7 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت...............................................................................90
4-1-8 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن......................................................................................90
4-1-9 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات...................................................................91
4-2 تحلیل دو متغیره....................................................................................................................................92
4-2-1 آزمون فرضیات تحقیق..............................................................................................................92
4-2-1-1 آموزش شغلی با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد....................................92
4-2-1-2 تفویض اختیار با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد...................................93
4-2-1-3 غنی سازی شغلی با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد................................93
4-2-1-4 انگیزه های فردی با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد..............................94
4-2-1-5 سبک مدیریت مشارکتی با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد...................94
4-2-1-6 نگرش شغلی با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد......................................95

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه...................................................................................................................................97
5-1 نتایج براساس یافته‌های تحقیق..............................................................................................................97
5-1-1 توصیف متغیرها........................................................................................................................97
5-1-2 تحلیل فرضیات.........................................................................................................................98
5-1-2-1 فرضیه اول.............................................................................................................................98
5-1-2-2 فرضیه دوم.............................................................................................................................99
5-1-2-3 فرضیه سوم............................................................................................................................99
5-1-2-4 فرضیه چهارم.........................................................................................................................99
5-1-2-5 فرضیه پنجم.........................................................................................................................100
5-1-2-6 فرضیه ششم.........................................................................................................................100
5-2 نتیجه‌‌گیری کلی................................................................................................................................100
5-3 محدودیتهای تحقیق............................................................................................................................101
5-3 -1 محدودیت تحقیق....................................................................................................................101
5-3 -2 محدودیت محقق.....................................................................................................................101
5-4 پیشنهادات براساس یافته‌های تحقیق...................................................................................................101
5-4-1 پیشنهاد در خصوص توانمند سازی...........................................................................................101
5-4 -2 پیشنهاد جهت تحقق افزایش عملکرد کارکنان.......................................................................102
5-4 -3 پیشنهادات برای سایر پژوهشگران..........................................................................................102
پرسشنامه....................................................................................................................................................103
منابع و ماخذ..............................................................................................................................................104

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-2 مدل توانمندی اسپرتیز» 22
جدول 2-2«فرایند تغییر در تواناسازی- مأخذ: کتاب تواناسازی کارکنان «اسکات. ژاف» 26
جدول 3-2 عبدالهی: 1385، ص 13» 27
جدول 1-3 آلفای کرونباخ سازه آموزش شغلی 69
جدول 2-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه آموزش شغلی 70
جدول 3-3 آلفای کرونباخ سازه غنی سازی شغل 70
جدول 4-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه غنی سازی شغل 71
جدول 5-3 آلفای کرونباخ تفویض اختیار 71
جدول 6-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات تفویض اختیار 72
جدول 7-3 آلفای کرونباخ سازه انگیزه‌های فردی 72
جدول 8-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه انگیزه‌های فردی 73
جدول 9-3 آلفای کرونباخ سازه سبک مدیریت مشارکتی 73
جدول 10-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه سبک مدیریت مشارکتی 74
جدول 11-3 آلفای کرونباخ سازه نگرش شغلی 74
جدول 12-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه نگرش شغلی 75
جدول13-3 محاسبه آلفای کرونباخ برای متغیرهای سازه ای 75
جدول1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های آموزش شغلی 78
جدول 2-4 جدول آماره‌های توصیفی متغیر آموزش شغلی 79
جدول3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های غنی سازی شغل 80
جدول 4-4 جدول آماره‌های توصیفی متغیر غنی سازی شغلی 80
جدول5-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های تفویض اختیار 82
جدول 6-4 جدول آماره‌های توصیفی تفویض اختیار 82
جدول 7-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های انگیزه‌های فردی 84
جدول 8-4 جدول آماره‌های توصیفی انگیزه‌های فردی 84
جدول 9-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های سبک مدیریت مشارکتی 86
جدول 10-4 جدول آماره‌های توصیفی سبک مدیریت مشارکتی 86
جدول 11-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های نگرش شغلی 88
جدول 12-4 جدول آماره‌های توصیفی نگرش شغلی 89
جدول 13-4 جدول شاخص مرکز متغیر جنسیت 90
جدول 14-4 جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع جنسیت 90
جدول 15-4 خلاصه آماری سن 90
جدول 16-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 91
جدول 17-4 جدول شاخص مرکزی متغیر تحصیلات 91
جدول 18- 4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی 92
جدول 19-4 آماره کی دو فرضیه اول 92
جدول 20-4 آماره کی دو فرضیه دوم 93
جدول 21-4 آماره کی دو فرضیه سوم 93
جدول 22-4 آماره کی دو فرضیه چهارم 94
جدول 23-4 آماره کی دو فرضیه پنجم 94
جدول 23-4 آماره کی دو فرضیه ششم 95

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-1 انواع سبکهای رهبری.................................................................................................................50
نمودار 2-1 مفاهیم نظری تحقیق...................................................................................................................65
نمودار1-4.....................................................................................................................................79
نمودار2-4.........................................................................................................................................81
نمودار3-4.....................................................................................................................................83
نمودار 4-4................................................................................................................................85
نمودار5-4.....................................................................................................................................87
نمودار 6-4..........................................................................................................................................89

چکیده تحقیق:

از عوامل مهم بقا و حیات سازمان‌ها، کیفیت و توانمندی نیروی انسانی است که اهمَیت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالی و مادی است. در این راستا نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار می‌باشد. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را بوجود می‌آورد و سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه¬های مختلف، در انجام فعالیت‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند (عبدالهی: 1385، ص149). هدف پژوهشگر در این تحقیق بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی و عملکرد آنها در زندانهاست. برای انجام این کار از جامعه آماری 143 نفری تعداد 104نفر نمونه بر اساس جدول مورگان از کارکنان زندانهای استان خراسان شمالی برای تایید یا رد فرضیه‌‌‌های تحقیق و مؤلفه‌‌‌های تأثیر آموزش شغلی، تفویض اختیار، انگیزه‌های فردی، غنی‌سازی شغل، سبک مدیریت و توانمندی بر عملکرد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده که از روایی محتوا و پایایی مناسب برخوردار می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده که از طریق آن و تجزیه تحلیل داده‌ها آموزش شغلی، انگیزه‌های فردی، توانمندی، تفویض اختیار، غنی‌سازی شغل، سبک مدیریت مورد تایید قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیر سبک مدیریت مشارکتی با ضریب 832/0 موثرترین عامل برافزایش عملکرد کارکنان می‌باشد. به عبارت دیگر هر سازمانی که بتواند از نظر و تخصص کارکنان خود در تصمیم‌‌گیری استفاده نماید، سریعتر و با اطمینان خاطر بیشتر به اهداف سازمانی خود می‌رسد.

ارﺗﺒﺎط ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣ - دانشگاه تهران
by دستگردی - ‎2010
ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻮد .... ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ..... ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ". ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﺔ ...
پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمندسازی کارکنان ...
/پایان-نامه-بررسی-تأثیر-نظام-مدیریت-عمل/
پایان نامه بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمندسازی کارکنان دستگاه های مالی- اجرایی ... نیروی انسانی نیز به عنوان عامل اساسی تغییرات و تحولات سازمان، خود در معرض ... با در نظر گرفتن این اهمیت و نقش و تأثیرهای گوناگونی که سازمانها دارند، امروزه .... اکبر، حسن پور،۱۳۸۸، ارتباط توانمند سازی و تعهد سازمانی کارکنان، نشریه ...
3 - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توانمند‌سازی روانشناختی کارکنان در اداره کل راه آهن شمال شرق ... پایان‌نامه . غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود ... هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی و ... رابطه‌ی تناسب شخص – سازمان با توانمندسازی روانشناختی، استرس شغلی، جو ...

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

توجه : این فایل با بهترین کیفیت قابل پرینت میباشد.